Site Loader

ธุรกิจสั่งซื้อของโชห่วยออนไลน์

อย่างเช่นในร้านโชห่วย ที่ช่วงเวลานี้มีเรื่องของไวรัสโคโรน่าระบาดทำให้บางคนไม่ต้องการเดินทางออกนอกบ้าน แล้วจะทำอย่างไรล่ะ หากว่าต้องการซื้อขายก็ต้องแจ้งทางผู้ขายให้มีการจัดส่งแบบธุรกิจออนไลน์ ก็คือ makro, lotus หรือว่า big c…